Vrijwilligers: VOG

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op de naam van de aanvrager staan. Als er sprake is van strafbare gedragingen, dan beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Bij de aanvraag wordt daarom aangegeven voor welke functie deze wordt aangevraagd en op welke aspecten moet worden getoetst. Is er geen reden om aan te nemen dat iemands verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend door het ministerie. Het VOG biedt geen garantie, maar wel meer zekerheid dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of met andere kwetsbare groepen geen functie binnen FC Gulpen kunnen uitoefenen die hen in aanraking brengt met die groepen. Zo hoopt het FC Gulpen-bestuur een bijdrage te leveren aan een veilig sportklimaat binnen FC Gulpen.

Wat gaat FC Gulpen concreet doen?
FC Gulpen gaat in 2018 de VOG invoeren. Dat betekent dat van alle (toekomstige) vrijwilligers binnen de vereniging een VOG wordt verlangd. In eerste instantie hebben we dat in november/december 2017 gedaan voor de bestuursleden. Deze hebben inmiddels allen een VOG ingeleverd bij het secretariaat van de club. In januari/februari 2018 doen we dat voor alle leden van de jeugdcommissie, alle senioren-en jeugdtrainers, alle jeugdleiders, alle elftalleiders en verzorgers. Daarna gaan we de invoering van de VOG verder ‘uitrollen´. Dat betekent dat we in tweede instantie gedurende het seizoen ook een VOG verlangen van alle andere vrijwilligers die binnen FC Gulpen actief zijn. Van mensen die tijdens het huidige seizoen (en daarna) vrijwilliger willen worden bij FC Gulpen, zal altijd direct een VOG verlangd worden.

Hoe gaat een aanvraag van een VOG in zijn werk?
De VOG moet door de vrijwilliger zelf digitaal worden aangevraagd, maar FC Gulpen kan dat proces ondersteunen door het voorbereidende werk voor de vrijwilliger te doen. De secretaris van FC Gulpen zal digitaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie de vrijwilligers van FC Gulpen aanmelden, waarvan wij een VOG verlangen. De aldus aangemelde vrijwilligers krijgen kort daarop per email van het ministerie een persoonlijke uitnodiging om met hun DigiD een VOG aan te vragen. Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, geen VOG aan te vragen bij het ministerie. Met ingang van het seizoen 2018-2019 stelt FC Gulpen het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken, kunnen dus met ingang van het seizoen 2018-2019 geen functie (meer) bekleden.
Binnen ongeveer twee weken na aanvraag wordt de VOG door het ministerie afgegeven, óf krijgt de aanvrager (de FC Gulpen-vrijwilliger dus) het bericht dat de COVOG voornemens is geen VOG af te geven. Wanneer de COVOG voornemens is om geen VOG af te geven, dan wordt de vrijwilliger zelf (en dus niet FC Gulpen!) daarover schriftelijk door de COVOG geïnformeerd en worden in de brief de redenen genoemd voor de voorgenomen afwijzing. De aanvrager kan vervolgens binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen het besluit volgens de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als de COVOG besluit geen VOG af te geven, kan de vrijwilliger geen VOG afgeven aan FC Gulpen. Mocht dat aan de orde zijn, dan volgt in ieder geval een gesprek met de voorzitter en/of een bestuurslid/voorzitter jeugdcommissie.
Als het ministerie een VOG heeft afgegeven, dient het origineel (dus geen kopie), persoonlijk afgeleverd te worden aan de secretaris van FC Gulpen. De afgeleverde VOG blijft in het bezit van FC Gulpen en zal op een centrale plaats door de secretaris worden bewaard.
Dus, voor iedere vrijwilliger waarvan FC Gulpen een VOG verlangt geldt de volgende procedure:

  • FC Gulpen meldt de persoon in kwestie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan als vrijwilliger van wie FC Gulpen een VOG verlangt. De vrijwilliger hoeft hiervoor niets te doen.
  • De vrijwilliger krijgt vervolgens automatisch per email van het ministerie van Veiligheid en Justitie een uitnodiging om met zijn/haar DigiD een VOG aan te vragen.
  • De vrijwilliger vraagt met zijn/haar DigiD op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie een VOG aan.
  • De vrijwilliger krijgt binnen ongeveer twee weken daarna van het ministerie de VOG toegezonden, of hij/zij krijgt bericht dat het ministerie voornemens is geen VOG af te geven. In het laatste geval heeft de vrijwilliger de mogelijkheid om tegen de beslissing bezwaar aan te tekenen.
  • Als het ministerie een VOG heeft afgegeven, levert de vrijwilliger het origineel in bij de secretaris van FC Gulpen.
Wat is de geldigheidsduur van een VOG?
De VOG is een momentopname en kent geen wettelijke geldigheidsduur. Verenigingen mogen zelf bepalen hoe lang de VOG geldig blijft. Het bestuur van FC Gulpen heeft besloten uit te gaan van een periode van drie jaar. Om in functie te kunnen blijven, moeten vrijwilligers voor afloop van drie jaar een nieuwe VOG overleggen. Hierop zullen ze dan door FC Gulpen tijdig worden geattendeerd.

Wat kost het aanvragen van een VOG?
Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers van sportverenigingen via het digitale portaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gesubsidieerd en is gratis. Met de vrijwilligers die niet de mogelijkheid hebben om een digitale VOG-aanvraag in te dienen, worden afspraken gemaakt om een VOG aan te vragen bij de gemeente. De kosten daarvan zijn dan voor rekening van FC Gulpen.

Vragen? Neem dan contact op met de secretaris, Tom Essers (tomessers@ziggo.nl) of de voorzitter, Jos Prevoo (codo@home.nl) .

Op de site van FC Gulpen zijn ook de geldende gedragsregels te vinden