Vrijwilligerstaken

FC Gulpen moet weer een betrokken voetbalclub zijn, die breed wordt gedragen door alle leden en voor alle leden. Hier is een cultuuromslag voor nodig; het wordt daarom van alle (ouders van) jeugdleden verwacht dat ze, naast de contributie, ook op een andere manier een bijdrage leveren aan de vereniging FC Gulpen.
Meer informatie hierover is te vinden in deze presentatie.

Zoals in de jaarvergadering gepresenteerd, zal de contributie worden opgehoogd met een vrijwilligersopslag. De hoogte van deze opslag is hieronder te zien:Er is een overzicht gemaakt van alle vrijwilligerstaken binnen FC Gulpen waarvoor je je als (ouder van) jeugdlid kan opgeven. Binnenkort is het mogelijk om je hiervoor in te schrijven!! Zie voor de lijst deze link.

Er is geprobeerd een beknopt, maar zo volledig mogelijke overzicht te geven van de werkzaamheden, hoeveelheid tijd eraan besteed wordt en de frequentie van de werkzaamheden. Aan elke taak is ook een bepaald aantal punten toegekend; variërend van 1 tot 10. Dit punten aantal per taak is afhankelijk van tijd, verantwoordelijkheid en belasting/drukte.

Enkele aanvullende spelregels/opmerkingen:

  • Indien men 10 punten behaalt binnen een seizoen dan zal een bedrag van 50 euro aan het einde van het seizoen teruggestort worden. Als het punten aantal minder is, dan zal naar rato de verhoging worden teruggestort.
  • De contributie verhoging gaat alleen in voor spelende jeugdleden. Het zou echter zeer wenselijk zijn als ook niet-spelende leden hun voorkeur aangeven indien gewenst.
  • Tot en met jeugdspelers van de JO15 zijn de ouders verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van de vrijwilligerstaken. De ouders voeren de taken namens hun kind uit. Dit hoeft alleen te gebeuren voor 1 kind (tot en met je de JO15) per gezin. Ook de contributie verhoging geld alleen voor maximaal 1 kind (tot en met JO15) van het gezin. Het is wel toegestaan dat bijvoorbeeld opa‘s of oma‘s deze taken uitvoeren.
  • Jeugdspelers van de JO17 en JO19 zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun punten aantal. Partners en ouders zijn uiteraard van harte uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen, maar kunnen geen punten verdienen.
  • Punten zijn niet overdraagbaar aan andere leden.
FC Gulpen en de huidige vrijwilligers rekenen op uw medewerking zodat FC Gulpen klaar is voor een gezonde toekomst gedragen door en voor alle leden.